خرید اینترنتی , سهولت در سفارش 


سیستم جدید خرید اینترنتی شرکت رنگسازی ایران راه اندازی شد. جهت دسترسی به این سیستم باید از یکی از دو لینک زیر استفاده کنید:

< www.rangsazi.com  .1 فروش > سفارش خرید

  https://customers.rangsazi.com

پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به پروتال شخصی خود وارد می شوید. این سیستم امکانات زیر را در اختیار شما قرار میدهد:

 .1قیمت روز کالاها به همراه توضیحات کامل مربوط به ویژگی های آن کالا

 .2پیگیری هر درخواست

 .3خرید اینترنتی کالاها

 .4گرفتن گزارش روند خرید هر کالا در یک سال

 .5گرفتن گزارش مرور وضعیت مشتری

 .6گرفتن گزارش وضعیت تحویل حواله ها و کسری بارها

 .7گرفتن گزارش وضعیت چکها